Óvodánkról

Intézményünk Rákoscsaba kertes, családi házas övezetében helyezkedik el. Az óvoda helyi adottsága maximálisan biztosítja a gyermekek számára az egészséges és biztonságos környezeti feltételek megteremtését.

Óvodakertünk
füves és tágas. A játékeszközök nagy része fából van, amelyek elősegítik a rcsu3gyermekek koordinációs képességeinek, ezen belül egyensúlyérzékének a fejlesztését. Az eszközök megfelelnek az előírt követelményeknek.

Kilenc csoporttal működünk,
két óvodaépületben.
A Tanár utcai épületben minden csoporthoz egy öltözőhelyiség és mosdó tartozik, a Rákoscsaba utcai épületben két-két csoportnak közös mosdója és öltözője van A belső tér kialakításánál arra törekedtünk, hogy minél több természetes anyag vegye körül a gyermekeket. A csoportokban a galéria, a kialakított kuckó (báb, pihenő, játék stb.), a kézműves- és élősarok segíti a gyermekek ráhangolódását a különböző tevékenységre. Fontosnak tartjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését, és ennek érdekében a kötelező és a mindennapos testnevelésen kívül lehetőséget teremtünk, hogy a gyermekek sokat mozogjanak. Az ideiglenes tornaszoba jól felszerelt eszközeivel biztosítja az olyan mozgások beiktatását, amelyek kedvezően hatnak a testséma alakítására, ezen keresztül a térpercepcióra, a lábboltozat kialakítására, valamint az egyensúlyérzék fejlesztésére.

Programunk
az Ügyes Kezek Helyi Nevelési Program többéves gyakorlati munka eredményeképpen jött létre. Nevelőtestületünk önállóan kialakított egyéni koncepció alapján készítette el. Fontosnak tartottuk, hogy a helyi sajátosságoknak, a szülői igényeknek és a nevelési elveinknek megfelelő program szülessen. Nevelőmunkánkhoz a család nyújtja a megfelelő hátteret, ezért a család és a pedagógus jó kapcsolatának igénye erősen megfogalmazódott. Meg kellett ismernünk, hogy melyek azok a fontos értékek, amelyek a jövő számára kihívást jelentenek. Olyan értékeket kell közvetítenünk, amelyek a gyermekek magatartásának irányítóivá válnak. A programunk szellemiségét jellemzi a gyermekközpontúság, a népi hagyományok cselekedtetésre ösztönző elemeinek beépítése az óvoda mindennapjaiba, a manuális tevékenységek sokoldalú kiaknázása az óvodai élet minden területén.

Célunk:
A 3 – 7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítésével a teljes személyiség kibontakoztatása, melynek során figyelembe vesszük életkorát, egyéni fejlődési ütemét, és alkalmassá tesszük az iskolai életre.
A népi hagyományok értékeit megőrizve, a manuális tevékenységek különböző formáival a gyermekek képességeinek fejlesztése.

A hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása.
Nevelésünk a gyermekek érzelmi fogékonyságára épül. A hagyományőrzéssel és a manuális tevékenységekkel meghatározó változást idézünk elő. Az énekes játékokkal, a népmesékkel és a gyerekek által változatos technikákkal készített bábfigurákkal és egyéb játékeszközökkel sajátos érzelmi hatást érünk el. Értelmi nevelésünk célja a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztése a természetes kíváncsiságára, a cselekvésére és érzelmi motiváltságára építve.
Minden csoportba vegyes életkorú gyermekek járnak. A hároméves gyermekek már kialakult szokás-szabályrendszerrel rendelkező csoportokba érkeznek. Nagyon sokat segítenek a nagyobb gyermekek, akik – az óvodapedagógusok irányításával – képesek felmérni, hogy a kicsiknek miben és hogyan kell segíteni. A gyermekek empátiás készsége, az egymásra odafigyelés jól alakul, mert elfogadják a másságot. Folyamatos napirendünkben minden gyermek egyéni ütemének megfelelően végezheti a különféle tevékenységeket, a napi élethez kapcsolódó szokásokat. A többszöri gyakorlás alakítja a gyermek énképét, segíti önállóvá válását.
A csoportok életének irányítói az óvodapedagógusok, akik tiszteletben tartják a gyermek személyiségét, építenek tevékenységi vágyára. A változó világ megköveteli, hogy a nevelés hatékonysága érdekében más területeken is képezzék magukat. A felsőfokú szakirányú végzettség mellett 1 fő fazekas, 3 fő fejlesztőpedagógus, 2 fő drámapedagógus, 1 fő Gyermektánc az óvodában, 1 fő szenzomotoros fejlesztő, 2 fő népi kismesterségek oktatója és 1 fő óvodamenedzser van, közülük négyen pedagógus szakvizsgát tettek. Tárgyi feltételeinket az önkormányzaton kívül segíti az Óvodánk Gyermekeiért Alapítvány, valamint a különféle pályázati lehetőségek. A további anyagi bázis megteremtéséhez az EU alapú pályázatokhoz fogunk folyamodni.
Hagyományaink egyrészt a programunkhoz kapcsolódik: Luca nap, advent, Mikulás, betlehemezés, karácsony, farsang, húsvét, pünkösdi játékok;
másrészt: a csoportok mindennapi tevékenységével összefüggő: március 15-i kiállítás és ünnep a Kossuth- szobornál, Mézeskalács nap, Föld napja, anyák napja, gyermeknap, évzáró ünnepély, a nagycsoportosok búcsúztatása, a gyermekek születésnapjának megünneplése, kirándulás a szülőkkel.

Nevelésünket kiegészítő egyéb tevékenységek a szülői igények alapján: tenisz, kézműves foglalkozás, játékos angol.

Feladatunk a folyamatos fejlesztés, a megújulás, mert ezek nélkül nem lehet minőséget javítani.

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő kedves Szülőket!