Óvodakert a Rákoscsaba utcai telephelyen

Pályázati forrásból óvodakert kerül kialakításra a Rákoscsaba utcai intézmény udvarán. 

Támogatók logója egyben

“Az óvodakert indítását az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló Országos Iskolakert-fejlesztési Program, Iskolakert Alapozó Alprogram III. üteme tette lehetővé 2020-ban, a szükséges eszközök biztosításával és szakmai segítségnyújtással.”

Április havi étkezés befizetése

MÁRCIUS 09. (kedd)          08-tól 17 óráig

MÁRCIUS 17. (szerda)       08-tól 10 óráig

 Befizetési időszak: április 01-április 30.

 • ügyelettel 20 nap: 11.280 Ft
 • ügyelet nélkül 18 nap: 10.152 Ft

A nyilatkozatot az ügyeletről legyenek szívesek aláírni!!!!!!

Köszönettel:
Óvodatitkárok

A pedagógus személyisége

A pedagógus példamutató magatartásával, értékközvetítő tevékenységével, modellként szolgál a gyermekek és szülők számára egyaránt.
A mindennapok nevelő munkájában olyan fontos társadalmi elvárásokat, szabályokat közvetít spontán, önkéntelen és szándékos formában, melyek a befogadó gyermeki személyiséget formálják, fejlesztik és érzékenyítik.
Fontos, hogy hitelesen, saját jó példájával járjon elöl a gyermekek nevelése során.
Pedagógusként készüljön fel az inkluzív (befogadó) nevelésre, melynek feltétele az elfogadás.
Az elfogadást szeretetének változatos kimutatásával érzékeltetheti. Ehhez tájékozódnia kell a családok szokásairól, egyes esetekben akár eltérő kultúrájukból fakadó másságuk felől is. Ezek a tapasztalatok segítenek egyes nevelési nehézségek során, vagy peremhelyzetbe került gyermekek esetében. De gyakorlati segítségül szolgálhat a pozitív eredmény érdekében a szülőkkel történő együttműködés kialakításában is.
A pedagógus törekedjen a kialakult problémahelyzet megoldására, legyen nyitott a megoldások tekintetében. A kellő pedagógiai érzékenység segíti, hogy a gyermek jelzéseit értelmezni tudja, egyéniségük sokféleségét értékként kezelje. Tisztelje a gyermeki személyiséget, megértő türelmesség vezérelje a kapcsolatteremtés során, szem előtt tartva, hogy a gyermek attól tanul, akit szeret, akihez ragaszkodik.
A gyermeki életszakasznak ez egy változásokkal teli időszaka. Legyen a pedagógus érzékeny az egyéni fejlettségi szintekre. A nevelési – oktatási módszerek megválasztásakor az életkori sajátosságok figyelembevételével döntsön. Szakmai tapasztalatait, pedagógiai – pszichológiai ismereteit felhasználva kezelje nyitottan az alternatív nevelési lehetőségeket és személyre szabottan alkalmazza azokat a célok elérése érdekében.
A pedagógusnak tudnia kell, hogy a szabadság nem szabadosságot jelent. Nem arról van szó, hogy „magára hagyjuk” a gyermeket, hanem segítő környezetet teremtünk, hogy szabadon megtapasztalja az őt körülvevő világot, saját ügyességét, határait. Megalapozza önbizalmát, társas kapcsolatait.
A szerető és egészségesen óvó-védő együttlét következtében az eredményesen működő pedagógusi munka során: ”A kéz, a szív és a fej együttes művelése folyik.”
A pedagógus személyisége, viselkedése, kapcsolatteremtése és problémamegoldása egyaránt lényegi elemei az általa közvetített viselkedésnek és tudásnak.
A pedagógus munkáját nézze önkritikusan, végezzen önvizsgálatot, az elvégzett feladatokat értékelje a kitűzött célok és a megvalósulás tekintetében egyaránt.
Az önvizsgálat segíti a kudarcok feldolgozását, annak képességét, hogy a fejlődés kívánt útját lássa maga előtt. Fontos az objektív önismeret, a további lehetőségek, célok meghatározásában, a feladatok kitűzésében.
A folyamatos önképzés, az élethosszig tartó tanulás a szakmai fejlődés alapja.
Gyorsuló világunkban, a tudományos fejlődés elvárja a pedagógusoktól, hogy a fiatal, gyermeki személyiségek érdekében megtalálja az egészséges középutat a világ csodáinak megismertetésében, a technikai vívmányok használatában.

,, A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.”
M.Montessori

Feladatok a gyakornokképzés területén

Ha az iskolára való felkészítést az óvodába lépés pillanatától deklaráljuk, akkor elmondhatjuk, hogy mentori munkánkat, a hozzánk érkező hallgatók és gyakornokaink támogatását is erre a feladatra építjük. Tesszük ezt a mindennapok tevékenységeiben, az írásbeli előkészítő munkánkban, az önértékelés során és az újabb feladatok maghatározásakor. Már a pedagógus hallgatók (óvodapedagógus, tanító), szakmai gyakorlatain is hangsúlyozni kell ezt a fontos feladatot, pontosan meghatározva az elérendő célt, a cél érdekében megválasztott módszereket. A hallgatók rendelkezzenek a képzés során megszerezhető pszichológiai – biológiai és pedagógiai alapismeretekkel. Ismerjék és tudják a gyermeki fejlődés szakaszait, személyiségfejlődésük menetét. Ezeket az alapismereteket tudjuk mi a gyakorlatok során alátámasztani valóságos példákkal, gyakorlati feladatokkal.
A meglévő tudást ki kell egészíteni olyan ismeretekkel, készségekkel, amelyek által a fiatal pedagógus képessé válik a különböző szociális és kulturális háttérrel érkező gyermekek együttnevelésére. Értse meg és kezelje helyén a társadalmi ellentmondásokat, olykor felmerülő előítéleteket, akár kollégák részéről is.
Ismerje fel a gyermek óvodai – iskolai beilleszkedésének óriási jelentőségét, ehhez nyújtson segítséget. Mentorként konkrét módszertani és tartalmi segítséget kell nyújtani, hogy a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve és egyéni fejlettségük tükrében határozzák meg a nevelési és tanítási-tanulási folyamatokat.
Nevelőmunkájuk tervezésekor az elméleti és gyakorlati gyermekismeretre alapozva változatos módszereket keressenek.
Módszereik értőn alkalmazkodjanak az adott helyzetben felismerhető állapothoz.
Figyeljék és értsék meg a gyermekek közléseit és azok olykor rejtett tartalmát is.
Türelemmel, megértő kapcsolatteremtéssel forduljanak a gyermekek felé, tiszteljék személyiségüket.
A pedagógus gyakornokoknak meg kell ismerniük a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, vagy éppen tehetséges gyermekekkel kapcsolatban felmerülő feladatokat.
Látniuk kell, hogy az óvoda és iskola szervezeti különbségei ellenére ennek az életkornak folyamatos, szétválaszthatatlan fejlődési íve van, ezért ezt az időszakot egységben kell kezelni a problémamentes átmenet érdekében. Komoly hiba a siettetés, a feladatok és követelmények előre hozása. A jó pedagógiai érzék, a szaktudás és a kellő alapismeretek segítenek abban, hogy minden életkorban az odaillő tevékenységeket szervezze a pedagógus.
Minden életkor minden percében élünk, nem pedig a következőre készülünk.
Találja meg azokat a technikákat, melyek segítik az iskolai kudarcok megelőzését, elkerülését.
A gyermekközpontú nevelési szemlélet, a gyermekek fizikai és lelki állapotának folyamatos figyelemmel kísérése nagyon lényeges.
Lehetővé teszi, hogy átsegítse a gyermeket egy-egy tanulási akadályon, illetve segít a nevelési-oktatási folyamatok tempóját a gyermeki befogadóképességhez igazítani.
Segítjük, hogy jártasságot szerezzenek a családdal való kapcsolattartási formák kialakításában. Megértő, segítő és türelmes magatartást kell tanúsítania, mindemellett ügyelnie kell az objektív távolságtartásra, mert ellenkező esetben nagyon megnehezíti a gyermek reális értékelését, a szülő felé kommunikált esetleges problémák feltárását.
Be kell vonni a gyakornokokat a mérési feladatokba, pontosan, gyakorlati példákkal segítve a tevékenység megismerését.
A kiértékelések során levont következtetésekből meghatározva az új feladatokat, szükség szerinti fejlesztési területeket. Az adminisztrációs munka, a dokumentáció pontos vezetése közös feladat. Ezekben sokat segíthet az előző évek meglévő anyaga, az anamnézisek stb.
Ezek közös áttekintése, megbeszélése segíti a szakmailag pontos vélemény kialakulását.
Egy-egy dokumentált folyamat végigkövetése és szakmai átbeszélése láthatóvá teszi a feladatokat, kötelezettségeket.
Ismerje meg az óvoda külső és belső kapcsolatrendszerét, az egyes feladatellátási helyeket.
A szakszolgálatokkal, szakértői bizottságokkal való együttműködés hierarchiáját, menetét.
A mentor és gyakornoka közt kiemelt fontosságú a segítő együttműködés.
A kommunikáció központi helyet foglal el ebben a tevékenységben. Az egyik ember a másikkal kapcsolatot létesíthet, az egyéni tevékenységek ezen a folyamaton keresztül hangolódnak össze.
Ha csak információ átadásról beszélünk, az egyirányú kommunikáció. Ha azonos az információ értelmezése, akkor már a visszacsatolás is megjelenik, és ekkor már kétirányú kommunikációról beszélünk, ami a közös munka alapja. Fontos funkciói közt meg kell említeni a motivációs, információs, és az ellenőrzési tényezőket, hiszen a visszajelzések értékelési mutatóiból látható a munka eredményessége.
A kommunikációt akadályozó tényezők közül az információhiányt, információ bőséget, időhiányt, merevséget, rossz technikát, bizalmatlanságot, előítéletek jelenlétét tartom a legnagyobb problémáknak…

Készítette:
Kunné László Ildikó
óvodapedagógus

,,Így tedd rá!” – Hagyományos érték, modern pedagógia

 

Első alkalommal 2017. októberében vettem részt  „Így tedd rá” továbbképzésen. Akkor még kevés ismerettel rendelkeztem erről a módszerről. Mivel intézményünk helyi programjába a néphagyomány őrzés, néphagyomány éltetés fontos szerepet tölt be, így ezzel a képzéssel bővíthetem, gazdagíthatom szakmai tudásom, valamint új profillal színesíthetem helyi programunkat. A továbbképzés három napig tartott, de már az első órában beleszerettem a képzés hangulatába, éreztem, hogy ez az a módszer, amellyel teljes mértékben azonosulni tudok, és átadhatom az óvodás gyermekek részére.

 Ezekben a napokban, rengetek új énekkel, játékkal, zenével ismerkedhettünk meg. Minden nap kaptam valami újat, alig vártam, hogy megvalósíthassam a csoportomban.

Néhány szó az „Így tedd rá”-ról:

Így tedd rá-val a játékban, táncban, dalban gazdag mindennapokért. Ezzel a módszerrel, játékos formában élményszerűen lehet bevezetni a gyermeket a népi kultúránk világába. Olyan játékos módon tanulnak meg térben tájékozódni, hogy szinte észre sem veszik a gyerekek, hiszen ők csak játszanak, miközben fejlődnek képességeik. A játékok átsegítik őket az életre való felkészülésben. A tánctanulás az egyik legjobb készségfejlesztő mozgás. Célunk, ezáltal az új módszer által játékosan, a hagyományos népi játékok segítségével fejleszteni gyermekeink mozgáskészségét, mozgáskoordinációját, ritmusérzékét, zenei hallásukat, szociális készségüket. Fontos szerep jut a foglalkozásainkban az ugróiskoláknak, szimbólumoknak, egyéb mozgásra késztető játékoknak (gumizás) mondókáknak, kör és ügyességi játékoknak, melyek rendkívül jó fejlesztő hatással vannak a memóriájukra, szókincsükre, kommunikációjukra, szabálykövetésükre. Ezáltal észrevétlenül, utánzással elsajátítják a magyar néptánc alapjait, élményekhez juttatva őket nap, mint nap, megőrizve és átörökítve hagyományainkat, népi kultúránkat.

2018. szeptemberétől kezdtük el kolléganőmmel az óvodában az „Így tedd rá” foglalkozást. A gyerekek nagyon szeretik, a szülőktől sok pozitív visszajelzést kapunk. Az október elején tartott szüreti mulatságon a táncházat már ennek jegyében szerveztük, ami hatalmas sikert aratott, gyerekek, felnőttek együtt táncoltak, mulattak. Jövőbeli terveimben szerepel, a komplex fejlesztő továbbképzésen való részvétel, hiszen ezáltal teljesedik ki a módszer, melyet a továbbiakban teljes felkészültséggel végezhetek.

 

Felhasznált irodalom: Balatoni Katalin-Kovács Henrik: Így tedd rá! 2. Népi játék, néptánc az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában, Saramis Bt. Ráckeve, 2015.

www.igyteddra.hu

Herzog Eszter

Milyen hatással van a 4-6 éves gyermekekre a népi játékok készítése?

Készítette: Pupekné Klincsek Veronika

  Mesterséges világunk és a szabad természet együtt adják vizuális kultúránk tárgyát és eredményét. Az elmúlt évtizedek gyorsuló változása népszokásainkat sem hagyta érintetlenül, közülük sok eltűnt, vagy átalakult. A mai világunkban egyre kevesebb hely jut a természetes anyagokból készült játékoknak és „alkotásoknak”, pedig erre nagy szükség lenne. A ma nemzedékének egyik fontos kötelessége, hogy a népszokások és néphagyományok kulturális értékeit megőrizze és a jövő számára átmentse. A népművészet, amely nem valami öncélú „művészkedés”, eredménye, hanem a kultúra többi területéhez sok szállal kötődő alkotás. A sokoldalú műveltség ma is célja a társadalomnak, ennek ellenére mindinkább a specializálódás, a munkafolyamatoknak kis részfeladatokra bontása felé haladunk. A valóban harmonikus személyiségnek „fejlődése folyamán” meg kell ismernie környezetét az anyagok tulajdonságait, a természet jelenségeit, a felismert törvényszerűségek alkalmazásával a világot újra fel kell tudnia építeni. Ehhez a legjobb példa, a legfőbb gyakorlati lehetőségek a népi kultúra kínálja. A játék és a „gyerek” mindenki számára összetartozó fogalmak. Ez természetes is, hiszen a gyerekek életében a játék az első és legfontosabb elfoglaltság. Az óvodákban kedvelt rögtönzött bábokról-rendkívüli értékük miatt-részletesebben kell szólnunk. Ezek valójában terményekből, ismeret tárgyakból alakított bábfigurák. A tárgyak fantáziát, alkotó kedvet serkentő, ötletadó varázslata. A terménybáboknál a termény az ihlető. Egy bibircsókos burgonya láttán könnyen a boszorkány képe villódzik fel a gyermekek képzeletében. Az sem ritkaság, amikor alkotás közben módosul a téma. A tündérnek szánt piros alma könnyen válhat Jancsi bohóccá. Amikor a különböző terményeket bevisszük az óvodába, valójában régi gyermekjáték hagyományainkat keltjük életre.

A mai gyermekek örömüket lelik a terményekből való alkotó munkában. Örömük azonban csak válik teljessé, ha nemcsak létrehoznak bábot vagy kis hegedűt, hanem azt a játékukban is felhasználják.  Ha mindezt óvodás gyermekeinknek sikerült átadni, akkor talán jelentős lépést tettünk, népi hagyományink megőrzésére.

„Hozzon a gyermeknek
mindenki,
amit tud,
játékot, zenét, örömet”.
(Kodály Zoltán)

Gyermekkori emlékeim gyakran feltűnnek előttem, a kis parasztházikó, amelyben éltünk szüleimmel és drága nagymamámmal. A kis földes, mestergerendás szoba, az öreg, ám igazi meleget árasztó kis „Jancsi kályha”, a kemence melynek skutkájába a mosogatásban eltörött tányér cserép darabjai elrejtve. A véget nem érő játék az állatok mellett, a botemberkék, virágkoszorúk, a „kavics” ebéd a babának. Ma is hallom édesanyám hívó szavát; -Kislányom, gyere ebédelni!
   Talán ezek a régi emlékek és a népművészet szeretete, amely arra ösztönzött, hogy hivatásomnál fogva kiemelve foglalkozzak az apró emberekkel, s csekély tudásommal megalakítsam a kis kézműves szakkört. A közös játékkészítés egyrészt újabb sikerélmény-lehetőség gyereknek, felnőttnek egyaránt, másrészt a kisgyermekek kézügyességének fejlesztése a majdani iskolai írás-előkészítés szempontjából alapozásnak, a munkára nevelés első szakaszának is tekinthető. Ez a munka olyan örömmel vállalt alkotói tevékenység, amely segíti a gyermekek intellektuális és manuális tehetségének kibontakozását, fejleszti alkotó fantáziájukat, technikai ismereteiket.
Fokozódik az alkotó kedv a kreatív gyermek örömét leli a munkában. Előtérbe kerülnek az egyéni képességek, a differenciálás.
A gyermekek közelebb kerülnek a természethez, gazdagodik érzelemviláguk. Nagy örömmel játszadoznak a saját maguk által elkészített játékokkal, vagy éppen igazi örömet szereznek szüleiknek, barátjuknak egy-egy apró meglepetéssel, ajándéktárggyal.

 1. Agyagozás

Valószínű, hogy az ősi földközeli ösztönök működnek már a legapróbbakban is, amikor legelőször a homokhoz nyúlnak, várat építenek, süteményeket formáznak. Ennek a természetes tevékenységnek a folytatása az agyaggal való találkozás. A gátlásosabb gyerekek között is akadnak olyanok, akik ahogy meglátják az anyagot, belefeledkezve, türelmesen formálnak. Elsősorban fantáziájukra támaszkodva anyagozhatunk. Ezután például ceruzatartó sündisznókat is lehet készíteni. Ezzel az egyszerű kis feladattal az apróbbak is megbirkóznak. A tojásformára gömbölyített agyagból orrocskát púposítunk, majd egy ceruzával a hátára lyukakat készítünk. Száradás, égetés után belehelyezhetik a ceruzáikat.

 1. Madárijesztő elkészítése

Eszközei: vastagabb bot, gyapjú színes és színtelen, vessződarab, termények, kötözésre madzag és ragasztó. A munka menete egyszerű, a legbonyolultabb fogás maga a kötözés, a gyapjú rögzítése a bothoz. A figura dísze a színes, óriási kalap, teteje díszítve szárazvirággal. Munka közben elbeszélhetünk a madárijesztő funkciójáról.

 1. Gyapjúállatkák: maci, nyúl, madárka, hernyó.

A gyapjú rendkívül alkalmas kis állatkák, babák, kabalák készítésére egyaránt. Egyik fő tulajdonsága a gyenge szakítóerő, amely a gyermekek munkáját is segíti. A figurák elkészítése néhány főbb fázisból áll. Elsőként elkészül hajtogatással a test formája, majd kötözéssel, bedugdosással a végtagok is kialakulnak.

A báb jellegét az egyszerű, naiv formák adják meg, például a nyúlnál a hosszú fül, a macinál a kerek orr kialakítása. Az érzékszerveket ragasztással rögzíthetjük, filcdarabokból, bőrből, gyöngy lehet a szeme. A babaformáknak ruhát is készíthetünk. Így születnek meg a gyapjúbabák, amelyhez még odasimulni is kellemes a gyerekeknek egy-egy nyugodt órácskában.

Eszközök: fehér gyapjú, filc, gyöngy, bőr, maradék textil, csipke, ragasztó. Természet adta anyagot előzetes gyűjtésével készíthetünk hétfejű sárkányt, királylányt és királyfit.

Anyagok: krumpli, fogvájó, makk, pici gyapjú, ragasztó, parafadugó, cirok, fél dióhéj, agyag, vastagabb szeg a lyukasztáshoz.

 1. Fekvő cica és egér

Eszközök: kukoricacsutka, gyapjú, kukorica, fél dió, drót, fonal, gyöngy, bőr, ragasztó.

A munka lépései:

A gyapjú feltekerése (beöltöztetés) a csutkára, lábak felragasztása, majd az arc kialakítása.

A kisegér estében: a fél dió bevonása gyapjúval (ragasztás) fülek, farok, szem, orr majd a bajusz felragasztása.

 1. Zoknidaszkli

Eszközök: egyszínű vagy éppen csíkos zoknik, tömőanyag, színes textildarabok, parafadugó, ragasztó.

A munka menete: tömés, kötözés és a fej kialakítása a textilekből ragasztással.

 1. Öreg néne őzikéje és kis kertje

Eszközök: kartonlap, fadarab, nád, őszi préselt levelek, makk, fogvájó, tobozok.

Az őzike makkból, parafából és fogvájóból készül. A kertet nádkerítés övezi, a fák, bokrok tobozokból alakulnak ki.

 1. Nyakbavaló bőrtarisznya

Eszközök: bőr, vastag fonal, ragasztó.

A munka menete: az előre kilyuggatott bőrök körbefűzése szegőöltéssel. A tarisznya díszítése egyszerű figurával (vágás, ragasztás).

 1. Mikulás, botbáb

Eszközök: pingpong-labda, bot, fehér, piros és szürke gyapjú, fekete gyöngyök.

A munka menete: Labda és a bot összeillesztése.

A bot bevonása gyapjúval, kötözéssel.

A mikulás kabátja, kucsmája piros gyapjú, szintén ragasztással rögzítve. A szakáll szürke gyapjú és fekete gyöngyből készülnek el a szemek és a kabátok. A kisebbek elkészíthetik a mikulás puttonyát dobozból.

 1. Pókfonással és gyöngyös díszítéssel készíthetünk fali díszt.

Eszközei: két darab egymásba bujtatott, vastag fonalak, gyöngyök.

 1. Farsangi készülődés, álarcok

A farsang a közelgő tavasz, ősi öröm ünnepe, egyúttal a tél és a tavasz küzdelmének szimbólikus megjelenítése. Számtalan gonoszűző és termékenység varázsló álarcos, alakoskodó szokás fűződik hozzá (kongózás, kormozás, téltemetés, búsó-járás).  A karácsony után a leggazdagabb jeles napi szokáshagyomány. Legjellemzőbb eseménye az álarcos, jelmezes alakoskodás. Az álarcok elkészítésének eszközei: óriási torta papírtálca, a kisebbeknek virslis tálca, színes papír, miltonkapocs, olló, ragasztó, kalapgumi.

A nagyobbakkal textilből zsákot varrhatunk a fejükre, majd azt az általuk választott állatra egészíthetik ki anyaggal, textil filctollal. A kisebbek farsangi szemüveget készíthetnek.

 1. Papírmunkák

Vágással, hajtogatással, ragasztással készítjük el a csigacsaládot.

Eszközök: színes papír, virslis tálca, krepp-papír, ragasztó olló.

 1. Nemezelés

A nagyokkal nemeztarisznyát készíthetünk, ha az oldalszéleket is összedolgozzuk, itt egy kis segítséget kell adni. A kisebbekkel egy háromrétegű nemezt készíthetünk, ez az egyszerű darabka lehet pl.: egy juhászbojtár subája.

 1. Agyagedény készítése, hurkák felrakásával

Eszközök: nyújtódeszka, rajta papír, nyújtófa, agyag, „pépes agyag” tálkában.

A technikai utasítások után a gyerekek szinte önállóan tudnak dolgozni. Az egyes rétegek felrakása előtt pépes masszával kell bekenni.

 1. Anyák napi vagy karácsonyi meglepetésnek is kiváló a szívecske alakú ékszerdoboz agyagból.

A gyúrás, nyújtás után a doboz fedelét, karcolással díszíthetjük.

 1. Agyagékszerek

Egyszerű gömbölyítéssel készülnek el a nyakláncok gyöngyei, amelyet hurkapálcikára fűzve száríthatunk. Medálnak szerezzünk be változatos kiszúrókat. Medált üveggyöngyök benyomásával is díszíthetünk, de akár festéssel, karcolással is.

A téma összegzése

  Az óvodáskorú gyermek életében, a játék a fő tevékenységi forma, úgy, ahogy az iskolásnak a tanulás, a felnőttnek a munka. Amióta gyermek él a földön van játék is. Erről tanúskodnak a feltárt őskori gyermeksírok, amelyekben nem egyszer a kis gyermekkel temették el kedvenc játékszereit is. De a fejlődés szempontjából más jellegű tevékenységek is nagyon jelentősek, mint például a formálás, barkácsolás, rajzolás. A gyakorlás során egyre pontosabb elképzelései alakulnak ki a környezet tárgyiról és egyre pontosabban sikerül azok megalkotásai is. Ezért fontos, hogy a gyermek megkapjon minden lehetőséget a különböző tevékenységekre. Nem fontos rögtön művészi értékűt alkotni, kezdjük egyszerű formákkal és a siker nem marad el.

Felhasznált irodalom:

Petrás Anna – Játékiskola